🧩Քոլեջի Դեղագործություն 1-ին բաժնում «Բուսաբանության հիմունքներ» առարկայից կատարվեց գործնական աշխատանք։

🧩Քոլեջի Դեղագործություն 1-ին բաժնում «Բուսաբանության հիմունքներ» առարկայից կատարվեց գործնական աշխատանք։
🧩Քոլեջի Դեղագործություն 1-ին բաժնում «Բուսաբանության հիմունքներ» առարկայից կատարվեց գործնական աշխատանք։
🌿Դասի թեման էր Սրոհունդազգիների ընտանիքից որպես դեղաբույս՝ սրոհունդը և շրթնածաղկազգիների ընտանիքից որպես դեղաբույս՝ դաղձը։
Դասի նպատակն էր՝ ուսանողներին ծանոթացնել դեղաբույսերին, և սովորեցնել պատրաստել տարբեր թուրմեր⚗️։