👩‍⚕️Նկարներում մեր «Քույրական գործ» մասնագիտության 2-րդ և 3-րդ կուրսերի ուսանողներն են պրակտիկայի ժամանակ

👩‍⚕️Նկարներում մեր «Քույրական գործ» մասնագիտության 2-րդ և 3-րդ կուրսերի ուսանողներն են պրակտիկայի ժամանակ

👩‍⚕️Նկարներում մեր «Քույրական գործ» մասնագիտության 2-րդ և 3-րդ կուրսերի ուսանողներն են մասնագիտական պրակտիկայի ժամանակ։