⚡️53 դիմորդ նոր ուսումնական տարում

⚡️53 դիմորդ նոր ուսումնական տարում
📈2023-2024 ուսումնական տարում մեր բժշկական քոլեջ դիմել էր թվով 53 դիմորդ, որից 21-ը հիմնական կրթությամբ։