Քույրական գործ

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ «ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Picture

 

Մասնագետի որակավորումը` բուժքույր/բուժեղբայր
Կրթությունը` միջին մասնագիտական
Կրթության հիմքը՝  հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
Կրթության տևողությունը՝  հիմնական ընդհանուր կրթությամբտարի և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ – 3 տարի
Ուսուցման ձևը` առկա (ցերեկային)

Քույրական գործի մասնագետը պատրաստվում է աշխատելու, որպես բուժքույր/բուժեղբայր և նրա գործունեության ոլորտը ներառում է տարբեր սեփականության ձևերի առողջապահական, գիտահետազոտական, բնակչության սոցիալական պաշտպանության և բուժ ծառայություն իրականացնող այլ հիմնարկները:

Նրա գործունեությունը ուղղված է առանձին անձանց, ընտանիքներին, բնակչության խմբերին օգնություն ցուցաբերելու և ներառում է`

 • բնակչության առողջության պահպանումը և ամրապնդումը,
 • հիվանդությունների կանխարգելումը
 • բժշկի ախտորոշիչ և բուժական նշանակումների կատարումը 
 • հիվանդների համալիր խնամքը
 • առողջության վերականգնումը:

Բուժքույրը/բուժեղբայրը կարող է իրականացնել մասնագիտական գործունեության հետևյալ տեսակները`

 • բուժախտորոշիչ
 • բուժսպասարկման
 • բուժկանխարգելիչ
 • վարչակազմակերպչական
 • ուսուցողական

Բուժքրոջ հետագա կրթության իրավունքները.

 • յուրացնելու բարձրագույն կրթության կրթական ծրագրերը,
 • արունակելու հարակից մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթական ծրագրերը
 • յուրացնելու միջին մասնագիտական շարունակական (հետդիպլոմային) կրթական ծրագրերը:

Դե՛ինչ միացի՛ր մեզքո նոր գաղափարներով մեզ հետ կիսվելու համարքո ՎԲՀՔն ավելի լավը դարձնելու համար։ 

Դու կարևոր ես մեզ համար